Lớp thụ động

Lớp thụ động là một lớp oxit mỏng được hình thành trên bề mặt của thép không gỉ, nếu nó tiếp xúc với oxy. Nguyên tử crom của kim loại cùng với nguyên tử oxy hình thành nên một lớp oxit dày và phản ứng lại (sau đây gọi là „Lớp thụ động“), mà ngăn ngừa tiến trình của oxy hóa và như vậy ngăn được gỉ thép. Hình dáng và độ bền của lớp thụ động phụ thuộc vào thành phần hợp kim của thép.

Các thép chất lượng cao cũng phản ứng như thép thường với oxy và tạo ra lớp oxit. Nếu là thép thường, thì oxy sẽ phản ứng với các nguyên tử sắt trong thép; khi đó sẽ xuất hiện bề mặt rỗ (gỉ), mà cho phép tiến trình phản ứng. Quá trình này có thể dẫn đến 'gỉ' hoàn toàn chi tiết gia công.

Nếu là thép không gỉ, oxy sẽ phản ứng với các nguyên tử crom ở nồng độ cao của thép ở bề mặt của lớp thụ động.
Có hai lý do để hình thành gỉ trong thép 'không gỉ':

  • lớp thụ động không thể hình thành, hoặc
  • lớp thụ động đã bị phá hủy


Việc không tạo thành lớp thụ động chỉ có thể tránh được khi giữ sạch sẽ cao. Các bề mặt xử lý phải luôn được làm sạch từ tất cả các dư lượng. Điều này liên quan đặc biệt đến các chất cặn dư của vật liệu mài mòn. Các vật liệu mài mòn phù hợp với gia công thép không gỉ do đó phải không có (tỷ lệ khối lượng < 0,1 phần trăm) clo, sắt và lưu huỳnh.

Quay lại kiến thức mài