Thế giới gần với

Tên Thành phố/quốc gia Ngày tháng Hội trường/số bốt
Cromwell Live 2023 Birmingham (Great Britain) 2023-06-11 - 2023-06-15
Expo Nacional Ferretera 2023 Guadalajara (Mexico) 2023-09-07 - 2023-09-09 2015
Windergy India Chennai (India) 2023-10-04 - 2023-10-06
Expo Cihac 2023 Mexico City (Mexico) 2023-10-11 - 2023-10-13 C142
China Wind Power Beijing (China) 2023-10-17 - 2023-10-19