Thế giới gần với

Tên Thành phố/quốc gia Ngày tháng Hội trường/số bốt
Fabtech Chicago, IL (USA) 2019-11-11 - 2019-11-14 Hall B / B37032
MetalMadrid 2019 Madrid (ES) 2019-11-27 - 2019-11-28 5H25
International WorkBoat Show New Orleans, LA (USA) 2019-12-04 - 2019-12-06