Phần ghi của nhà xuất bản

Bảo lưu tất cả các quyền hiện diện trực tuyến của Klingspor AG (Máy chủ: www.Klingspor.de). Nội dung của trang web Klingspor AG chỉ được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu riêng tư. Không được phép sao chép, sử dụng hoặc thay đổi trái phép trang web của Klingspor AG.

Mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung nhưng Klingspor AG không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết bên ngoài. Các nhà vận hành chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.

Phạm vi sản phẩm và dịch vụ được trình bày cũng như các thông số kỹ thuật phù hợp với tình trạng hiện tại ở Đức, có thể được sửa đổi, loại trừ lỗi.

Chịu trách nhiệm về nội dung:
Klingspor AG
Hüttenstrasse 36
D-35708 Haiger

Địa chỉ nhà:
Hüttenstrasse 36
D-35708 Haiger

Điện thoại: +49 2773/9 22 - 0
Fax: +49 2773/922280 + 922396
eMail: sales@Klingspor.de

Đăng ký thương mại:
Wetzlar HRB 5037

Trách nhiệm cá nhân:
Klingspor AG

Ban giám đốc:
Olaf ter Jung

Đăng ký tòa án:
Tòa án địa phương Wetzlar

Số định danh thuế giá trị gia tăng
theo § 27 luật thuế doanh thu
Mã số thuế: DE112589645

Khái niệm, bố cục và lập trình:

Heithoff & Companie GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
Điện thoại: +49 251 414 84-0
Telefax: +49 251 414 84-24
E-Mail: kontakt@heithoff.com
URL: www.heithoff.com

Werkbank GmbH
Viktoriastr. 75
44787 Bochum
Điện thoại: +49 234 935 386-00
Telefax: +49 234 935 386-06
E-Mail: mail@werkbank.de
URL: werkbank.de