QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng - Dễ dàng phân biệt độ cứng bằng các vòng màu - Chốt kẹp có thể tháo vít, nhờ đó nó có thể được sử dụng trên máy mài góc hoặc với bộ chuyển đổi QCA 555
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Nạp Độ cứng T.độ c.phép
25
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
38
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
50
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
50
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
firm
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
76
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
76
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
firm
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
38
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
soft
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
38
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
firm
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
50
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
soft
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
76
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
soft
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép