ST 358 Đĩa đệm, trơn/đàn hồi

Ưu thế: Đĩa đệm cứng trung bình cho phép thích ứng tốt với phôi gia công - Sử dụng phổ dụng, đặc biệt là để mài bề mặt và mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn) - Tính bền nhiệt cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp Vtối đa m/s T.độ c.phép Phù hợp với
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Đường kính 125 x 22
Phù hợp với
150
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
12.000
T.độ c.phép
Đường kính 150 x 22
Phù hợp với
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
180
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
Đường kính 180 x 22
Phù hợp với
235
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
Đường kính 235 x 22
Phù hợp với
115
Đường kính
Ren M 10
Nạp
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
Đường kính 100 x 22
Phù hợp với
100
Đường kính
Ren M 10
Nạp
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
Đường kính 100 x 16
Phù hợp với
125
Đường kính
X-LOCK
Nạp
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Ø 125 X-LOCK
Phù hợp với
115
Đường kính
X-LOCK
Nạp
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Ø 115 X-LOCK
Phù hợp với