KM 613 Nhám trụ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và vật liệu thép không gỉ - Công suất cắt bỏ đều - Phù hợp cho các khu vực khó tiếp cận
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Đường kính trục theo mm Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
135235
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
136451
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
251778
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12781
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12782
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12784
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12787
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12790
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12791
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12793
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12794
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12796
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12808
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12809
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12811
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12814
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12816
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12817
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12818
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12819
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12820
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12822
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12823
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12824
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12843
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12844
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12845
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12846
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12847
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12848
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
12851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12870
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12871
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12872
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12874
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12906
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12907
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12908
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12909
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12910
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12911
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12912
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12913
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12914
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12942
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12943
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12944
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12945
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12946
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12947
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12948
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12949
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
12950
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12960
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12961
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12962
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12964
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12965
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12967
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12978
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12979
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12980
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12982
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12985
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12996
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12997
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12998
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
12999
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
13000
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
13001
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
13002
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
13003
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
13004
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13014
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13015
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13016
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13018
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13019
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13021
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13032
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13033
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13034
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13036
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13038
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13039
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13050
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13052
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13053
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13054
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13056
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13057
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13058
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13068
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13069
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13070
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13071
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13072
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13073
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
13075
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
32
Vtối đa
10.150
Tốc độ cho phép
13086
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
32
Vtối đa
10.150
Tốc độ cho phép
13087
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
32
Vtối đa
10.150
Tốc độ cho phép
13088
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
32
Vtối đa
10.150
Tốc độ cho phép
13090
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
32
Vtối đa
10.150
Tốc độ cho phép
13092
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13104
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13105
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13106
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13108
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13109
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13111
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13122
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13123
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13124
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13126
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13140
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13141
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13142
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13143
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13144
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13145
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13147
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13148
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13158
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13159
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13160
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
13162
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13176
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13177
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13178
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13179
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13180
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13181
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13183
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
32
Vtối đa
7.650
Tốc độ cho phép
13184
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
237496
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
250985
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253592
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253593
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253606
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253607
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253608
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253816
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
30.500
Tốc độ cho phép
253817
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284729
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284730
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284732
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284733
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284734
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284735
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284736
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284737
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284738
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284739
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284740
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284741
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284743
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284744
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284745
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284746
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284747
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284748
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
284749
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
305324
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
305888
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
307342
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
307343
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
307344
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
325947
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
Tốc độ cho phép
325948
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327992
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327993
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327994
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327995
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327997
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327998
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
76.300
Tốc độ cho phép
327999
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61282
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61299
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61319
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61333
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61350
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61371
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
61389
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
71015
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
71017
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có