KM 613 Nhám trụ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và vật liệu thép không gỉ - Công suất cắt bỏ đều - Phù hợp cho các khu vực khó tiếp cận
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
135235
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
136451
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
251778
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12781
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12782
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12784
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12790
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12791
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12793
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12794
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
5
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12796
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12808
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12809
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12811
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12814
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12816
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12817
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12818
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12819
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12820
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12821
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12822
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12823
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12824
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12843
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12844
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12845
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12846
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12847
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12848
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12849
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12850
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
25.400
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12851
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12870
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12871
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12872
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12874
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12906
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12907
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12908
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12909
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12910
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12911
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12912
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12913
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12914
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12942
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12943
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12944
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12945
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12946
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12947
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12948
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12949
Số hiệu mặt hàng
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
19.000
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12950
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12960
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12961
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12962
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12964
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12965
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12967
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12978
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12979
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12980
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12982
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12985
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12996
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12997
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12998
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
12999
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13000
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13001
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13002
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13003
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13004
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13014
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13015
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13016
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13018
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13019
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13021
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13032
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13033
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13034
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13036
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13038
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13039
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13050
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13051
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13052
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13053
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13054
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13055
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13056
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13057
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13058
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13068
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13069
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13070
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13071
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13072
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13073
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13075
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
32
Vtối đa
10.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13086
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
32
Vtối đa
10.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13087
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
32
Vtối đa
10.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13088
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
32
Vtối đa
10.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13090
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
32
Vtối đa
10.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13092
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13104
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13105
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13106
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13108
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13109
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13111
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13122
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13123
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13124
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13126
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13140
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13141
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13142
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13144
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13145
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13147
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13148
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13158
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13159
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13160
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13162
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13176
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13177
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13178
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13179
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13180
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13181
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13183
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
32
Vtối đa
7.650
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
13184
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
237496
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
250985
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253591
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253592
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253593
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253606
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253607
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253608
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253816
Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
30.500
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
253817
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284729
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284730
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284731
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284732
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284733
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284734
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284735
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284736
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284737
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284738
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284739
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284740
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
15
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284741
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284743
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284744
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284745
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284746
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284747
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284748
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
284749
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
305324
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
305888
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
307342
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
307343
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
307344
Số hiệu mặt hàng
20
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
38.150
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
325948
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327992
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327993
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327994
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327995
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327997
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327998
Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
10
Chiều rộng
3
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
76.300
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
327999
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61282
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61299
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61319
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
100
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61333
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61350
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61371
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
320
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
61389
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
150
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
71015
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
240
Hạt
40
Vtối đa
15.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
71017
Số hiệu mặt hàng