KM 615 Nhám trụ cho Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Mài mát nhờ đa liên kết - Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Đường kính trục theo mm Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
253624
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
253616
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
253623
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
253618
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
253610
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
253621
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
15.200
Tốc độ cho phép
253617
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
253615
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
80
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
253619
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
10
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
25.400
Tốc độ cho phép
253620
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
19.000
Tốc độ cho phép
253611
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có