KMT 614 Nhám trụ cho Kim loại phổ biến

Lõi được đục sâu
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Ưu thế: Có thể được sử dụng hướng tâm và vị trí trước

Sản phẩm thay thế