SM 611 H Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Lõi gỗ với lỗ lắp Ø 13 mm để lắp nhanh - Không thể sử dụng mặt lắp ráp SMD 612 - Có thể tăng kích thước lỗ lắp một cách dễ dàng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10022
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
13
Mũi khoan
80
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10018
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
13
Mũi khoan
60
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10017
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
13
Mũi khoan
60
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10005
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
13
Mũi khoan
120
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10006
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10030
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
13
Mũi khoan
120
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
15990
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
13
Mũi khoan
240
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10027
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
25
Chiều rộng
13
Mũi khoan
80
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
10004
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có