SMD 612 Mặt lắp ráp

Ưu thế: Đảm bảo chạy trơn trụ và lắp an toàn trên máy
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Mở rộng lỗ khoan đến Phù hợp với
55
Đường kính
10
Mũi khoan
Ø 20 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611 (Ø100+Ø140)
Phù hợp với
79
Đường kính
12
Mũi khoan
Ø 40 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)
Phù hợp với
121
Đường kính
14
Mũi khoan
Ø 50 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)
Phù hợp với
155
Đường kính
20
Mũi khoan
Ø 50 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611 (Ø300)
Phù hợp với
195
Đường kính
25
Mũi khoan
Ø 80 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611 (Ø350)
Phù hợp với
221
Đường kính
25,4
Mũi khoan
Ø 80 mm
Mở rộng lỗ khoan đến
SM 611 (Ø380+Ø410)
Phù hợp với