WSM 617 Bánh nhám cho Thép, Thép không gỉ, Vẹt ni, Nhựa, Gỗ

für Winkelschleifer
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Vẹt ni
Nhựa
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Có thể sử dụng trên tất cả máy mài góc thông thường (80 m/s) - Có thể sử dụng phổ dụng; mặt trước và mặt bên - Thay dụng cụ dễ dàng bằng tay, không cần phương tiện hỗ trợ bổ sung
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Nạp Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
277015
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
277017
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
277020
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
277021
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
277019
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
277016
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
277014
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
20
Chiều rộng
Ren M 14
Nạp
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
277018
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có