KL 371 X Tấm và dải có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
KL 371 X
SaU Type
119885
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
KL 371 X
SaU Type
119886
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
KL 371 X
SaU Type
119888
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2100
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
50
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2101
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2102
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2103
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2104
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2105
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2106
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2107
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2108
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
KL 371 X
SaU Type
2109
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có