KL 371 X Tấm và dải có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
119885
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
2106
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
2108
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
2103
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
50
Hạt
2101
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
2102
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
2104
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
2107
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
2100
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
2109
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
119886
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
2105
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
119888
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có