PL 31 B Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - các đặc tính mài tối ưu để mài bằng tay - Mẫu mài cực tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2048
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2049
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2050
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2052
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2053
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2054
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2057
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
50
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2060
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PL 31 B
SaU Type
2062
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có