PL 31 B Dải có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - các đặc tính mài tối ưu để mài bằng tay - Mẫu mài cực tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
2061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
2055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
2052
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
40
Hạt
2059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
2057
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
2053
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
2062
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
2051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
2048
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
50
Hạt
2060
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
280
Hạt
2054
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
2049
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
2050
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có