PP 555 Đóng gói sẵn Đệm bảo vệ, bám dính

Ưu thế: Cải thiện độ bám dính và bảo vệ của tấm đỡ trên máy mài lệch tâm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Dạng dập Phù hợp với
150
Đường kính
Mẫu lỗ GLS88
GLS88
ø 150 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 120 mm
16 Lỗ ø 5 mm đường kính lỗ ø 108 mm
4 Lỗ ø 5 mm đường kính lỗ ø 83 mm
4 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 80 mm
2 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 73 mm
6 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 5 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 15 mm
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với
125
Đường kính
Mẫu lỗ GLS94
GLS94
ø 122 mm
8 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 90 mm
8 Lỗ ø 4 mm đường kính lỗ ø 90 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 4 mm đường kính lỗ ø 65 mm
12 Lỗ ø 4 mm đường kính lỗ ø 40 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
Máy mài lệch tâm
Phù hợp với
225
Đường kính
Mẫu lỗ GLS95
GLS95
ø 215 mm
10 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 104 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 70 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 25 mm
Dạng dập
Máy mài cổ dài
Phù hợp với