PS 18 EK Đóng gói sẵn Giấy nhám, tự gắn chặt cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt dành cho gỗ và chi tiết tiện