PS 22 K Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn ở nhiều kích thước hạt và kích thước
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260801
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260796
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260799
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260802
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2782
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
129389
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2296
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2476
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
306612
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
62107
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
24
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6516
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
306508
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2295
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340766
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342159
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
20207
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
306509
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
130114
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
111470
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342422
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342418
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2785
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260797
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6523
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2783
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6520
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260800
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260798
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2786
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2788
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342423
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
306507
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
4022
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
305560
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
260795
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2474
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2477
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342421
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
129092
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2294
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340761
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
309471
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
2787
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
104778
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
306611
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
305559
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342419
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
100157
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
128356
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
77656
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
71140
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
89451
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
86635
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6754
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89486
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
89450
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
98990
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
72628
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82938
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
73490
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
77661
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6649
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
78163
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89489
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
72624
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
77659
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
24
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89485
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
86634
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
87528
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
87424
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6775
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6937
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
77658
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
86636
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
97778
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
91922
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6697
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
91721
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
93324
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
24
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
93321
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
91814
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89495
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
24
Hạt
không lỗ
Dạng dập
7300
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89493
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
72633
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6525
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82944
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82940
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
88333
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89488
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82942
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
88330
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
86637
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
80722
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6524
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
97176
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
89181
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89494
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
80046
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82946
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6915
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
79862
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89491
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
72632
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
74088
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6526
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6774
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
97779
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
91605
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS4
Dạng dập
82941
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
77660
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6757
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
6611
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6936
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
92753
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6756
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
89496
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
93284
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
95561
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
97072
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
90758
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
6914
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có