PS 22 K Đóng gói sẵn Giấy nhám, tự gắn chặt cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Ưu thế: Công suất cắt cao - Mẫu mài đồng nhất
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
133
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL18
GL18
80 × 133 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
60
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
120
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
80
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
70
Chiều rộng
125
Chiều dài
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
105
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL43
GL43
115 × 105 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
105
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL43
GL43
115 × 105 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
105
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL43
GL43
115 × 105 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
105
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL43
GL43
115 × 105 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
105
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GL43
GL43
115 × 105 mm
8 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
103
Chiều rộng
115
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL19
GL19
115 × 103 mm
6 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
103
Chiều rộng
115
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL19
GL19
115 × 103 mm
6 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
103
Chiều rộng
115
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL19
GL19
115 × 103 mm
6 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
103
Chiều rộng
115
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL19
GL19
115 × 103 mm
6 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
103
Chiều rộng
115
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GL19
GL19
115 × 103 mm
6 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
180
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
120
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
80
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
40
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
230
Chiều dài
60
Hạt
Mẫu lỗ GL15
GL15
115 × 230 mm
10 Lỗ ø 10 mm
Dạng dập
PS 22 K
Vật liệu mài Type