PS 33 BK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
146716
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
146907
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
146948
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
146958
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
146959
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147094
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147095
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147096
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147097
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147108
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147125
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147126
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147224
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147280
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147837
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
147838
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
148375
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
148377
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
148379
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
149151
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
149255
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
149794
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
149916
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
150760
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
301928
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
301929
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
301930
Số hiệu mặt hàng
225
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
302049
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
304084
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
304815
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
310898
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
340598
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
340599
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
342042
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
342043
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
342044
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 BK
SaU Type
342045
Số hiệu mặt hàng