PS 33 BK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
Cấu trúc máy bay
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 90 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 90 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 Lỗ ø 12 mm đường kính lỗ ø 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 Lỗ ø 12 mm đường kính lỗ ø 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 120 mm 6 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 80 mm + 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 120 mm 6 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 80 mm + 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 120 mm 6 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 80 mm + 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 120 mm 6 Lỗ ø 9 mm đường kính lỗ ø 80 mm + 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
10 Lỗ Ø 12 mm đường kính lỗ 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
10 Lỗ Ø 12 mm đường kính lỗ 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 Lỗ ø 12 mm đường kính lỗ ø 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
10 Lỗ Ø 12 mm đường kính lỗ 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
10 Lỗ Ø 12 mm đường kính lỗ 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
GLS2
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 80 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 17 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
không lỗ
Không lỗ
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 65 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 90 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 Lỗ ø 12 mm đường kính lỗ ø 105 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 Lỗ Ø 10 mm đường kính lỗ 70 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 Lỗ ø 10 mm đường kính lỗ ø 120 mm
8 Lỗ ø 8 mm đường kính lỗ ø 65 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 Lỗ ø 9,5 mm đường kính lỗ ø 119 mm
16 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 119 mm
8 Lỗ ø 7 mm đường kính lỗ ø 95 mm
8 Lỗ ø 8,5 mm đường kính lỗ ø 65 mm
8 Lỗ ø 6 mm đường kính lỗ ø 39 mm
+ 1 lỗ trung tâm ø 10 mm
Dạng dập
PS 33 BK
Vật liệu mài Type