PS 33 BK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146958
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
304815
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340598
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147837
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
146948
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
146907
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
147097
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147838
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
149151
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340599
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342045
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
147224
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146716
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
147094
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342044
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147108
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301929
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
147125
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
148379
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301930
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
310898
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342042
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
147280
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
147096
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
147126
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146959
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
149794
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
304084
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342043
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
148375
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302049
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
147095
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
149255
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
149916
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
148377
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
150760
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301928
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có