PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
Cấu trúc máy bay
Ngành công nghiệp năng lượng gió
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
225
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS38
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
125
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS27
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
225
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type