PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
96
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
147163
Số hiệu mặt hàng
96
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
147164
Số hiệu mặt hàng
96
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
147165
Số hiệu mặt hàng
96
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
147166
Số hiệu mặt hàng
96
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
SaU Type
148195
Số hiệu mặt hàng