PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
96
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
96
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
96
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
96
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type
96
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS15
Dạng dập
PS 33 CK
Vật liệu mài Type