PS 33 CK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao - Phạm vi ứng dụng linh hoạt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
342046
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340375
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340853
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
150433
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340371
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301925
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301927
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147977
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301874
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
210130
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
301926
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
143131
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147144
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
146978
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
150431
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
147226
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
146946
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
210124
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147604
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147643
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
143132
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147107
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147642
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
146954
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302046
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302042
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146740
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
143130
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
147093
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147106
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146739
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
147124
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147701
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
147922
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
210129
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
143133
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
148469
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
149055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
224731
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302045
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
310531
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
146947
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
147647
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
154113
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS74
Dạng dập
340370
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS5
Dạng dập
147170
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS2
Dạng dập
147225
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302044
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
223162
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
225
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS52
Dạng dập
302043
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
146955
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
146979
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
143694
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có