PS 73 BWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm chất lượng cao để gia công sơn, màu và chất trám lót - Tỷ lệ loại bỏ cao - Mức tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Dạng dập Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Đường kính
800
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301886
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301889
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301890
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301858
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301862
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301861
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301860
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301240
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301237
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301859
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301236
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301224
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301214
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301223
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301216
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301210
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
309093
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301891
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301226
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301217
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301238
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
309094
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301937
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301213
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
310526
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301225
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
310525
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301856
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301239
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
301241
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301857
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301228
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301215
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
310527
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301229
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
301211
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301227
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
301230
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
301855
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có