PS 73 BWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm chất lượng cao để gia công sơn, màu và chất trám lót - Tỷ lệ loại bỏ cao - Mức tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301210
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301211
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301213
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301214
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301215
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301216
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301217
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301223
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301224
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301225
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301226
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301227
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301228
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301229
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301230
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301236
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301237
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301238
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301239
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301240
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301241
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301855
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301856
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301857
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301858
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301859
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301860
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301861
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301862
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
800
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301886
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301889
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301890
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
1.000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301891
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
301937
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
309093
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
309094
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
310525
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
310526
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
310527
Số hiệu mặt hàng