PS 73 BWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm chất lượng cao để gia công sơn, màu và chất trám lót - Tỷ lệ loại bỏ cao - Mức tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
150
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
500
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
600
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
800
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
800
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
1000
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
500
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
240
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
320
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
180
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
220
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type
150
Đường kính
400
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 BWK
Vật liệu mài Type