PS 73 CWK Đĩa có lớp lót giấy, tự gắn chặt cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Sản phẩm chất lượng cao để gia công sơn, màu và chất trám lót - Tỷ lệ loại bỏ cao - Mức tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Dạng dập SaU Type Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301205
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301206
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301207
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS1
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301209
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301218
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301219
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301220
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301221
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS3
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301222
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
40
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301231
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
60
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301232
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301233
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
100
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301234
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
không lỗ
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301235
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
40
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301810
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
60
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301811
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301812
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
100
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301813
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS47
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
301814
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
120
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
310478
Số hiệu mặt hàng
150
Đường kính
80
Hạt
Mẫu lỗ GLS51
Dạng dập
PS 73 CWK
SaU Type
310524
Số hiệu mặt hàng