PS 9 C Tấm có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
CN ô tô
Cửa hàng sơn
Vorteile: Wasserfestes Schleifpaier mit hoher Abtragsleistung - Kein Zusetzen - Für die Bearbeitung von Lack und Farbe