PS 9 C Tấm có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
CN ô tô
Cửa hàng sơn
Vorteile: Wasserfestes Schleifpaier mit hoher Abtragsleistung - Kein Zusetzen - Für die Bearbeitung von Lack und Farbe
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
2500
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
2000
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1500
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1200
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
1000
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
800
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
600
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
400
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
320
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
240
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
220
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
180
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
150
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
120
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
100
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
80
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type
230
Chiều rộng
280
Chiều dài
60
Hạt
PS 9 C
Vật liệu mài Type