SW 502 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Gỗ
Kim loại
Ưu thế: Dành co các bề mặt chi tiết gia công yếu và được định hình nhiều (có thể sử dụng ở hai mặt) - Chống nếp gấp và chống vỡ - Có thể rửa và tái sử dụng
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Chiều cao/mm Độ cứng Hạt Loại hạt
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
120
Hạt
Sica
Loại hạt
96
Chiều rộng
123
Chiều dài
12,5
Chiều cao
soft
Độ cứng
220
Hạt
Sica
Loại hạt