SW 512 Khối mài, bọt biển mài mòn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Gỗ
Kim loại
Ưu thế: Bọt biển mài mỏng và linh hoạt cao dành cho các vùng khó tiếp cận như các vết lõm, các biên dạng và cạnh - Cấu trúc xốp dày, nhờ đó đảm bảo phân phối áp suất đồng đều và tạo ra mẫu mài đặc biệt tinh - Không gãy, không nếp gấp - Có thể dụng khô và ướt - Silic cacbua tự mài sắc đảm bảo độ tác động cao hơn và để gia công vật liệu khó gia công