CS 310 X Băng mài có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Gỗ, Thép, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Gỗ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao đẻ gia công kim loại và gỗ - Công suất cắt bỏ tốt đối với yêu cầu cao
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng móc kẹp đai Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4594
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
80
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
123929
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
24
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
47101
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
36
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
47492
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
120
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
123931
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4587
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4596
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
60
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
105992
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
24
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
170543
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4593
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Chiều rộng
1.065
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
244634
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4595
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4590
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
49399
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
60
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
48970
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
80
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
49764
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
36
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
47561
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
180
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
51222
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
4591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
40
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
47753
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
550
Chiều dài
40
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
97832
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
50652
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
240
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
51470
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Chiều rộng
1.065
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
244635
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
49454
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
120
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
50872
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
50136
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
48549
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
49581
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Chiều rộng
1.020
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
49300
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
50767
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
60
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
48821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
40
Hạt
F4G Mối nối đối đầu
Dạng móc kẹp đai
47921
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
40
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
48028
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Chiều rộng
920
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
48717
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
750
Chiều dài
100
Hạt
F7G Mối nối hình sin
Dạng móc kẹp đai
50340
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có