GK 555 Thân cao su

Ưu thế: Vật đỡ có thể tái sử dụng dành cho các ống lót mài CS 310 X và CS 451 X dưới dạng côn - Lắp và tháo ống lót bằng cách xoay nhẹ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép
10
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
T.độ c.phép
13
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
T.độ c.phép
15
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
36.000
T.độ c.phép
22
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
26.000
T.độ c.phép
30
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
30
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
45
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
75
Đường kính
30
Chiều rộng
8
Đường kính trục
30
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép