GK 555 Thân cao su

Ưu thế: Vật đỡ có thể tái sử dụng dành cho các ống lót mài CS 310 X và CS 451 X dưới dạng côn - Lắp và tháo ống lót bằng cách xoay nhẹ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Số hiệu mặt hàng
10
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
T.độ c.phép
14843
Số hiệu mặt hàng
13
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
T.độ c.phép
14845
Số hiệu mặt hàng
15
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
36.000
T.độ c.phép
14847
Số hiệu mặt hàng
22
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
26.000
T.độ c.phép
14848
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
14849
Số hiệu mặt hàng
30
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
14850
Số hiệu mặt hàng
45
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
14851
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
9.500
T.độ c.phép
14852
Số hiệu mặt hàng
75
Đường kính
30
Chiều rộng
8
Đường kính trục
30
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
14853
Số hiệu mặt hàng

Sản phẩm thay thế