GK 555 Thân cao su

Ưu thế: Vật đỡ có thể tái sử dụng dành cho các ống lót mài CS 310 X và CS 451 X dưới dạng côn - Lắp và tháo ống lót bằng cách xoay nhẹ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
10
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
Tốc độ cho phép
14843
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
13
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
44.000
Tốc độ cho phép
14845
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
15
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
36.000
Tốc độ cho phép
14847
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
26.000
Tốc độ cho phép
14848
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
20
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
Tốc độ cho phép
14849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
19.100
Tốc độ cho phép
14850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
45
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
12.700
Tốc độ cho phép
14851
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
30
Vtối đa
9.500
Tốc độ cho phép
14852
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
75
Đường kính
30
Chiều rộng
8
Đường kính trục
30
Vtối đa
7.600
Tốc độ cho phép
14853
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Sản phẩm thay thế