PS 29 F ACT Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Băng mài phổ dụng chất lượng cao để gia công gỗ nói chung, đặc biệt là gỗ mềm - Giảm thiểu tắc nghẽn, tuổi thọ cao nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Dạng móc kẹp đai SaU Type Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307797
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307798
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307799
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.170
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307800
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.170
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307801
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307802
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307803
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307804
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307805
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
150
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307806
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307807
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307808
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307809
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307811
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307812
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307813
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307814
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307815
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307816
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307821
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307822
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307823
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307824
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307825
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307826
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
60
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307828
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307829
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307830
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307831
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
150
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307832
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307833
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307834
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307835
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307837
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307838
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307839
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307840
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307841
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307842
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
150
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307843
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307844
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307845
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307846
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307847
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307848
Số hiệu mặt hàng
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
PS 29 F
SaU Type
307849
Số hiệu mặt hàng