PS 29 F ACT Băng mài có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Băng mài phổ dụng chất lượng cao để gia công gỗ nói chung, đặc biệt là gỗ mềm - Giảm thiểu tắc nghẽn, tuổi thọ cao nhờ phương pháp ACT và đặc tính khử tĩnh điện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Dạng móc kẹp đai Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307815
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307814
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307823
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307816
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.800
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307822
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.170
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307801
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307812
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307804
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307811
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307797
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307807
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307809
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307799
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.600
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307813
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
150
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307806
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.280
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307808
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307798
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
60
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307802
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307803
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.170
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307800
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
2.250
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307805
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307831
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307826
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
60
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307828
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307825
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307837
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
150
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307850
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307838
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307848
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307849
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
3.000
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307847
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307835
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307833
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307830
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
150
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307832
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.500
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307839
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307840
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
120
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307842
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.100
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307829
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
80
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307844
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
6.880
Chiều dài
80
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307824
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307841
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
100
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307845
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.200
Chiều dài
100
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307834
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
7.800
Chiều dài
150
Hạt
F2 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307843
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Chiều rộng
1.600
Chiều dài
120
Hạt
F5 được phủ chồng gắn keo
Dạng móc kẹp đai
307846
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có