QMC 400 Đĩa thay nhanh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Phù hợp cho công việc hoàn thiện trên các bề mặt - Công việc vệ sinh trên kim loại và sơn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
50
Đường kính
Tinh
feinheitsgradTranslated
295393
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Rất tinh
feinheitsgradTranslated
295394
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Vừa
feinheitsgradTranslated
295392
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có