QMC 412 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng để mài thô và mài bán thành phẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
38
Đường kính
36
Hạt
295174
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
60
Hạt
295177
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
80
Hạt
295178
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
120
Hạt
295180
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
36
Hạt
295196
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
40
Hạt
295197
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
50
Hạt
295198
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
60
Hạt
295199
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
80
Hạt
295200
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
100
Hạt
295201
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
120
Hạt
295202
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
180
Hạt
295204
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
240
Hạt
295205
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
320
Hạt
295206
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
60
Hạt
295221
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
80
Hạt
295222
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
100
Hạt
295223
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
120
Hạt
295224
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
180
Hạt
295226
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có