QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Độ cứng Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
25
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295422
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295424
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295426
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295427
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295430
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295431
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300058
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300060
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
300061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có