QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Đường kính trục theo mm Độ cứng Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
25
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295422
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295424
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295426
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295427
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295430
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295431
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300058
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
300060
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
300061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có