QRC 400 Đĩa thay nhanh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Phù hợp cho công việc hoàn thiện trên các bề mặt - Công việc vệ sinh trên kim loại và sơn
Có thể giao hàng theo yêu cầu