QRC 412 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng để mài thô và mài bán thành phẩm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
50
Đường kính
36
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295207
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
40
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295208
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
60
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295210
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
80
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295211
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
120
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295213
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
36
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295229
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
60
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295232
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
80
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295233
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
120
Hạt
CS 412 Y
SaU Type
295235
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có