QRC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QRC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ hai mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Đường kính trục /mm Độ cứng Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295428
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295425
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295432
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295433
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295423
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295429
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có