ADS 200 Bộ tiếp hợp

Ưu thế: SDS-/ Thiết bị lắp lục giác với máy khoan định tâm 8 mm dành cho hạng mục DD 600 U
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều dài/mm Nạp Phù hợp với
115
Chiều dài
Lục giác
Nạp
DD 600 U
Phù hợp với
115
Chiều dài
Dụng cụ giữ SDS
Nạp
DD 600 U
Phù hợp với