ADS 200 Bộ tiếp hợp

Ưu thế: SDS-/ Thiết bị lắp lục giác với máy khoan định tâm 8 mm dành cho hạng mục DD 600 U