ST 358 Đĩa đệm

Ưu thế: Đĩa đệm cứng trung bình cho phép thích ứng tốt với phôi gia công - Sử dụng phổ dụng, đặc biệt là để mài bề mặt và mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn) - Tính bền nhiệt cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Phù hợp với Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
Đường kính 125 x 22
Phù hợp với
14835
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
Đường kính 150 x 22
Phù hợp với
14836
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
14838
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
Đường kính 180 x 22
Phù hợp với
14840
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
235
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
Đường kính 235 x 22
Phù hợp với
14841
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
Ren M 10
Nạp
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
14859
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
Đường kính 100 x 22
Phù hợp với
2774
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
Ren M 10
Nạp
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
Đường kính 100 x 16
Phù hợp với
305190
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có

Sản phẩm thay thế