FL 76 Bích kẹp

Ưu thế: Sử dụng bích kẹp này đảm bảo tăng độ ổn định phía bên ở các đĩa cắt mảnh có dạng dẹt và đường kính 180 và 230 mm - Bộ hai phần