FL 76 Bích kẹp

Ưu thế: Sử dụng bích kẹp này đảm bảo tăng độ ổn định phía bên ở các đĩa cắt mảnh có dạng dẹt và đường kính 180 và 230 mm - Bộ hai phần
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Phù hợp với
76
Đường kính
76
Chiều rộng
A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ
Phù hợp với