ADS 200 Bộ tiếp hợp

Ưu thế: SDS-/ Thiết bị lắp lục giác với máy khoan định tâm 8 mm dành cho hạng mục DD 600 U
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều dài theo mm Nạp Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều dài
Lục giác
Nạp
236442
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều dài
Dụng cụ giữ SDS
Nạp
236588
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có