DE 600 B Supra Đoạn đơn cho Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Ưu thế: Đoạn đơn / đoạn hình mái để cắt nhanh - Đoạn thay thế dành cho các mũi khoan DK 612 B và DK 654B
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
4
Chiều rộng đoạn
325837
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
5
Chiều rộng đoạn
325839
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3,5
Chiều rộng đoạn
325835
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3,5
Chiều rộng đoạn
325834
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
3,5
Chiều rộng đoạn
325833
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
4
Chiều rộng đoạn
325838
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
4
Chiều rộng đoạn
325836
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có