DE 600 B Supra Đoạn đơn cho Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Đoạn đơn / đoạn hình mái để cắt nhanh - Đoạn thay thế dành cho các mũi khoan DK 612 B và DK 654B
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Phù hợp với Thiết kế mép
3,5
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 56-67
Phù hợp với
Thiết kế mép
3,5
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 72-87
Phù hợp với
Thiết kế mép
3,5
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 92-112
Phù hợp với
Thiết kế mép
4
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 107-142
Phù hợp với
Thiết kế mép
4
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 142-182
Phù hợp với
Thiết kế mép
4
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø 182-272
Phù hợp với
Thiết kế mép
5
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Ø >272
Phù hợp với
Đoạn đơn thẳng
Thiết kế mép