DE 600 B Supra Đoạn đơn cho Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Đoạn đơn / đoạn hình mái để cắt nhanh - Đoạn thay thế dành cho các mũi khoan DK 612 B và DK 654B
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng đoạn/mm segmenthoehe/mm Phù hợp với Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
3,5
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 56-67
Phù hợp với
Thiết kế mép
325833
Số hiệu mặt hàng
3,5
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 72-87
Phù hợp với
Thiết kế mép
325834
Số hiệu mặt hàng
3,5
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 92-112
Phù hợp với
Thiết kế mép
325835
Số hiệu mặt hàng
4
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 107-142
Phù hợp với
Thiết kế mép
325836
Số hiệu mặt hàng
4
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 142-182
Phù hợp với
Thiết kế mép
325837
Số hiệu mặt hàng
4
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø 182-272
Phù hợp với
Thiết kế mép
325838
Số hiệu mặt hàng
5
Chiều rộng đoạn
11
segmenthoehe
Ø >272
Phù hợp với
Đoạn đơn thẳng
Thiết kế mép
325839
Số hiệu mặt hàng