DK 612 B Supra Mũi khoan R ½“ BSP Male cho Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Các mũi khoan dành cho ứng dụng phổ dụng - tốc độ cắt và tuổi thọ cao - các đoạn hình mái để cắt nhanh - có thể được sử dụng trên các máy khoan điện - đoạn thay thế xem DE 600 B
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Nạp Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Chiều dài có ích/mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
51
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325720
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
56
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325721
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
61
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325722
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
71
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325724
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
81
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325755
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
91
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325756
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
101
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325757
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
111
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325758
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
121
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325759
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
131
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325761
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
141
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325762
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
151
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325763
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
161
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325764
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
171
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325765
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325766
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
201
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325768
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có