DO 900 B Special Đoạn vòng tròn cho Bê tông

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Doạn vòng thay thế dành cho mũi khoan DR 912 B
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng đoạn theo mm Thiết kế mép Sự định hình Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
8
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325812
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325813
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325814
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
14
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325815
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
15
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325816
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
16
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325817
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
18
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325818
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325819
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325820
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
24
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325822
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
26
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325823
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
28
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325824
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325825
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
32
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325826
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
35
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325827
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325828
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
42
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325829
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
52
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
SPECIAL
Sự định hình
325832
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có