DO 900 B Special Đoạn vòng tròn cho Bê tông

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Doạn vòng thay thế dành cho mũi khoan DR 912 B
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
8
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
10
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
12
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
14
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
15
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
16
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
18
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
20
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
22
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
24
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
25
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
26
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
28
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
30
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
32
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
35
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
40
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
42
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
52
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép