DO 900 B Special Đoạn vòng tròn cho Bê tông

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Doạn vòng thay thế dành cho mũi khoan DR 912 B
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
8
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325812
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325813
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325814
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
14
Đường kính
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325815
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
15
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325816
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
16
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325817
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
18
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325818
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325819
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325820
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
24
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325822
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
26
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325823
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
28
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325824
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325825
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
32
Đường kính
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325826
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
35
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325827
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325828
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
42
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325829
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
52
Đường kính
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
325832
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có