DR 912 B Special Mũi khoan R ½“ BSP Male cho Bê tông

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Cắt nhanh - Tuổi thọ cao trên bê tông được gia cố - Phù hợp cho bàn khoan hoặc khoan cầm tay
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Nạp Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Chiều dài có ích/mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
8
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325791
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325792
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325793
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
14
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325794
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
15
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325795
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
16
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325796
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
18
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325797
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325798
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325799
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
24
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325800
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325801
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
26
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325802
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
28
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325803
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325804
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
32
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325805
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
35
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325806
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
3
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325807
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
42
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325808
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
52
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
3,5
Chiều rộng đoạn
Đoạn vòng tròn
Thiết kế mép
300
Chiều dài có ích
325811
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có