PS 19 E Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt cho MDF