NPA 500 Bogen und Streifen cho Vẹt ni, Sơn phủ, Nhựa, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt