QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Độ cứng T.độ c.phép Số hiệu mặt hàng
25
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
295422
Số hiệu mặt hàng
38
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
295424
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
295426
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
295427
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
295430
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
295431
Số hiệu mặt hàng
38
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
300058
Số hiệu mặt hàng
38
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
300059
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
300060
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
6
Đường kính trục
soft
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
300061
Số hiệu mặt hàng