QRC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QRC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ hai mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Nạp Độ cứng T.độ c.phép
25
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
38
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
50
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
50
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
firm
Độ cứng
30.000
T.độ c.phép
76
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
medium
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép
76
Đường kính
6
Đường kính trục
Trục 6 mm
Nạp
firm
Độ cứng
20.000
T.độ c.phép