RF 712 Giảm mặt bích

Ưu thế: Bích kẹp để kẹp bánh xe nhỏ gọn không dệt NCO 700/710 trên máy đứng yên - Lỗ khoan thích ứng với đường kính trục yêu cầu - Đơn vị đóng gói: 2 miếng (1 cặp)